Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Kętrzynie

Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie funkcjonuje Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Kętrzynie mieszczący się na ul. Pocztowej 13. Przedsięwzięcie zrealizowane zostało  w ramach rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Dostosowanie obiektu i wyposażenie zostało sfinansowane ze środków Powiatu Kętrzyńskiego oraz pozyskanej na ten cel dotacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Kętrzynie działa na podstawie:

 • Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
 • Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (Dz. U. z 2024 r. poz. 169)
 • Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie

Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży zapewnia całodobowy, okresowy pobyt matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży, a także ojcom z małoletnimi dziećmi i innym osobom sprawującym opiekę prawną nad małoletnimi dziećmi.

USŁUGI

Podstawowe usługi świadczone przez Dom obejmują:

w zakresie interwencyjnym:

 • zapewnienie mieszkańcom i ich małoletnim dzieciom schronienia,
 • zapewnienie bezpieczeństwa oraz ochrony w związku z problemem przemocy w rodzinie,
 • udzielenie, w razie potrzeby, natychmiastowej pomocy psychologicznej,

w zakresie terapeutyczno-wspomagającym:

 • dokonanie diagnozy sytuacji mieszkańca,
 • udzielenie wsparcia terapeutycznego,
 • udzielenie wsparcia w formie specjalistycznego poradnictwa, w szczególności psychologicznego, prawnego lub socjalnego,
 • udzielenie wsparcia mającego na celu rozwój umiejętności psychospołecznych,
 • przygotowanie do świadomego i odpowiedzialnego wypełniania ról rodzicielskich oraz zapobieganie bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, w szczególności przez udzielanie konsultacji wychowawczych,
 • pomoc w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
 • doradztwo zawodowe, w tym w ramach współpracy z instytucjami rynku pracy,
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
 • udzielenie wsparcia w uzyskaniu dostępu do lokalu mieszkalnego lub innego stałego miejsca schronienia po opuszczeniu domu.

w zakresie potrzeb bytowych:

 • zapewnienie mieszkańcom całodobowego, okresowego pobytu w pokojach z miejscami do nauki,
 • zapewnienie wspólnego pomieszczenia do pobytu dziennego z miejscem do zabawy dla dzieci,
 • zapewnienie ogólnodostępnych łazienek, wyposażonych w sposób umożliwiający sprawne z nich korzystanie przez mieszkańców, w tym dzieci,
 • zapewnienie ogólnodostępnej kuchni,
 • zapewnienie miejsc w kuchni, dostosowanych także do potrzeb dzieci,
 • zapewnienie pomieszczenia do prania i suszenia,
 • zapewnienie pomieszczenia do przechowywania wózków dziecięcych,

SKIEROWANIE

Podstawą przyjęcia do placówki jest skierowanie wydane przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie.

Skierowanie wydaje się po zgromadzeniu przez właściwy ośrodek pomocy społecznej następujących dokumentów:

 • wniosku osoby ubiegającej się o przyjęcie,
 • wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego OPS właściwego ze względu na miejsce zamieszkania,
 • zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do umieszczenia w Domu w odniesieniu do wszystkich osób kierowanych do domu (Informacja dla lekarza wystawiającego zaświadczenie), a w odniesieniu do kobiety w ciąży także dokument potwierdzający ciążę,
 • skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka,
 • orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada,
 • opinii ośrodka pomocy społecznej, w którym złożono wniosek o skierowanie do domu,  zawierającej uzasadnienie pobytu w domu.

ODPŁATNOŚĆ

Pobyt w Domu jest odpłatny –

średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu na rok 2023 wynosi 1400 zł zgodnie z Zarządzeniem Nr 9/2023 Starosty Kętrzyńskiego z dnia 24 lutego 2023 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 lutego 2023 r. poz. 1176)

od dnia 1 kwietnia 2024 roku

średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu na rok 2024 wynosi 1500 zł zgodnie z Zarządzeniem Nr 19/2024 Starosty Kętrzyńskiego z dnia 18 marca 2024 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 marca 2024 r. poz. 1654)

Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności określone zostały w Uchwale Nr LXVI/555/2023 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach treningowych lub wspomaganych Powiatu Kętrzyńskiego 

Różnicę między ustaloną opłatą, ponoszoną przez osobę za pobyt w domu, a średnim miesięcznym kosztem utrzymania w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży ponosi gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania osoby przebywającej w domu.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU DLA MATEK Z MAŁOLETNIMI DZIEĆMI I KOBIET W CIĄŻY   

ZMIANA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO DOMU DLA MATEK Z MAŁOLETNIMI DZIEĆMI I KOBIET W CIĄŻY   

 

ROZMIAR CZCIONKI
KONTRAST

Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Komunikat dotyczący przetwarzania danych osobowych. Czytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close