Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Kętrzynie

Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie funkcjonuje Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Kętrzynie mieszczący się na ul. Pocztowej 13. Przedsięwzięcie zrealizowane zostało  w ramach rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Dostosowanie obiektu i wyposażenie zostało sfinansowane ze środków Powiatu Kętrzyńskiego oraz pozyskanej na ten cel dotacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Kętrzynie działa na podstawie:

 • Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
 • Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
 • Regulaminu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie

Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży zapewnia całodobowy, okresowy pobyt matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży, a także ojcom z małoletnimi dziećmi i innym osobom sprawującym opiekę na dziećmi.

USŁUGI

Podstawowe usługi świadczone przez Dom obejmują:

w zakresie interwencyjnym:

 • zapewnienie schronienia;
 • wspieranie w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowej;
 • izolowanie osób ubiegających się o pomoc przed sprawcami przemocy;
 • zapobieganie marginalizacji społecznej przez umożliwienie mieszkańcom odnalezienia miejsca w społeczeństwie;
 • zapobieganie sieroctwu społecznemu przez przygotowanie do świadomego i odpowiedzialnego wypełniania roli rodzicielskiej;
 • zapobieganie powielaniu złych wzorców rodzinnych i środowiskowych, a zwłaszcza wzorca wyuczonej bezradności;

w zakresie potrzeb bytowych:

 • zapewnienie całodobowego, okresowego pobytu dla 15 osób;
 • odrębne pomieszczenia do spania oraz wspólne pomieszczenia do pobytu dziennego dla mieszkańców z dziećmi;
 • pokój dla mieszkanki w ciąży,
 • ogólnodostępne łazienki;
 • ogólnodostępna kuchnia do samodzielnego sporządzania posiłków oraz jadalnia z możliwością przygotowania drobnych posiłków;
 • pomieszczenie do prania i suszenia;
 • pomoc w załatwianiu spraw osobistych w przypadku wystąpienia takiej potrzeby;
 • środki higieny osobistej, środki czystości w sytuacji, gdy nie ma możliwości ich samodzielnego zakupu.

SKIEROWANIE

Podstawą przyjęcia do placówki jest skierowanie wydane przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie.

Skierowanie wydaje się po zgromadzeniu przez właściwy ośrodek pomocy społecznej następujących dokumentów:

 • wniosku osoby ubiegającej się o przyjęcie,
 • wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego OPS właściwego ze względu na miejsce zamieszkania,
 • zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do umieszczenia w Domu (Informacja dla lekarza wystawiającego zaświadczenie),
 • skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia dziecka,
 • orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności jeżeli takowe jest wydane,
 • opinii ośrodka zawierającej uzasadnienie pobytu.

ODPŁATNOŚĆ

Pobyt w Domu jest odpłatny – średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu na rok 2021 wynosi 1000 zł zgodnie z Zarządzeniem Nr 19/2021 Starosty Kętrzyńskiego z dnia 16 marca 2021 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 marca 2021 r. poz. 1035).

Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności określone zostały w Uchwale Nr XIX/169/2020 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Kętrzynie.

Różnicę między ustaloną opłatą, ponoszoną przez osobę za pobyt w domu, a średnim miesięcznym kosztem utrzymania w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży ponosi gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania osoby przebywającej w domu.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU DLA MATEK Z MAŁOLETNIMI DZIEĆMI I KOBIET W CIĄŻY   

ROZMIAR CZCIONKI
KONTRAST

Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Komunikat dotyczący przetwarzania danych osobowych. Czytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close