Informacja o sposobie przetwarzania danych w ramach portalu społecznościowego Facebook

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA DANYCH DLA UŻYTKOWNIKÓW

PROFILU FACEBOOK

ADMIISTRATOR DANYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie, ul. Pocztowa 9, 11-400 Kętrzyn

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych z którym kontakt jest możliwy przez adres e-mail: iod@pcprketrzyn.pl

JAKIE DANE PRZETWARZAMY?

Facebook

Usługodawca: Meta Platforms Ireland Limited

Zakres danych. Państwa imię, nazwisko, adres e-mail, zdjęcie profilowe (avatar), informacje o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym, informacje o lokalizacji, treść korespondencji, którą do nas kierujesz (np. za pośrednictwem aplikacji Facebook Messenger), komentarze oraz inne treści, jakie zamieszczasz na naszych profilach Facebook.

Współadministrowanie. Możemy przetwarzać dane statystyczne o Państwa aktywności na naszym profilu. W tym zakresie dochodzi do współadministrowania Państwa danymi pomiędzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie a Facebook na potrzeby statystyk. Uzgodnienia określające zakres współadministrowania, w tym zasady odpowiedzialności za  przetwarzanie Państwa danych osobowych, znajdziecie Państwo  na stronie:

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum Zgodnie z tymi zasadami Facebook zobowiązuje się przejąć podstawową odpowiedzialność za przetwarzanie Państwa danych na potrzeby statystyk  oraz za wypełnienie wszystkich stosownych zobowiązań określonych w RODO w odniesieniu do przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby statystyk.

Więcej informacji odnośnie przetwarzania Państwa danych przez Facebook znajdziecie Państwo na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation

CELE PRZETWARZANIA DANYCH

Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu:

zarządzania naszym profilem w mediach społecznościowych, w tym w celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa uczestników dyskusji na naszych profilach, w tym usuwania komentarzy naruszających prawo, dobre obyczaje lub regulamin serwisu społecznościowego, na którym prowadzimy nasz profil;

prowadzenia z Państwem korespondencji

promocji naszych aktywności

analizy aktywności użytkowników naszego profilu w tym w celu zbierania danych o liczbie polubień, komentarzy i udostępnień naszego profilu lub zamieszczonych na nim treści;

prowadzenia konkursów na naszym profilu;

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANAI DANYCH

Państwa dane osobowe przetwarzamy na naszym profilu w oparciu o:

nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający m.in. na:

zapewnianiu porządku i bezpieczeństwa na naszych profilach poprzez moderację wpisów i komentarzy użytkowników naszego profilu

budowaniu pozytywnych relacji z użytkownikami naszego profilu, w szczególności poprzez prowadzenie z nimi korespondencji i organizowanie konkursów;

promowaniu naszych aktywności

analizie aktywności użytkowników naszego profilu, aby jak najlepiej dopasować zamieszczane tam treści do ich potrzeb.

W przypadku konkursów, jeżeli będziecie Państwo zwycięzcą określonego konkursu, będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe także w celu realizacji ciążących na nas obowiązków podatkowych związanych z rozliczeniem nagrody (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikających m.in. z przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

CZAS PRZETWARZANIA 

W zależności od celów przetwarzania Państwa danych osobowych na Naszym profilu, przetwarzamy je przez następujące okresy:

w przypadku skierowania przez Państwa pytań– przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania oraz w celach dowodowych – przez okres 3 lat od momentu udzielenia Ci odpowiedzi;

w przypadku analizy aktywności – do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu na wykorzystywanie Państwa danych do tego celu i uznania przez nas, że Państwa sprzeciw jest zasadny, jednakże nie dłużej niż przez okres kiedy nas obserwujesz;

w przypadku konieczności zapewnienia porządku na naszym profilu – do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu na wykorzystywanie Państwa danych do tego celu i uznania przez nas, że Państwa sprzeciw jest zasadny, jednakże nie dłużej niż przez okres kiedy nas obserwujesz;

w przypadku konkursów – przez czas trwania konkursu oraz przez okres nie dłuższy niż 3 lata od zakończenia danego konkursu m.in. w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z danym konkursem. Jeżeli jesteście Państwo zwycięzcami konkursu będziemy przetwarzali Państwa dane przez okres 5 lat licząc o końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związanego z przyznaniem nagrody zgodnie z przepisami prawa podatkowego.

ODBIORCY DANYCH ORAZ PRZEKAZYWANIE DO PAŃSTW TRZECICH

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: dostawca serwisu społecznościowego, na którym prowadzimy  profil – Facebook, dostawcy usług marketingowych,  usług do obsługi korespondencji z użytkownikami oraz organy państwowe (np. policja, prokuratura, Prezes, Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy-EOG), gdyż niektórzy spośród naszych dostawców mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Państwa danych poza terytorium EOG zadbaliśmy, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do  stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE).

PRAWA NA GRUNCIE RODO:

Mają Państwo prawo:

dostępu do Państwa danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii,

sprostowania Państwa danych osobowych,

żądania usunięcia Państwa danych osobowych (prawo do „bycia zapomnianym”),

żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli przetwarzamy je w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes.

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl), w szczególności, gdy uważasz ze Państwa dane osobowe są przetwarzane w sposób nieprawidłowy.

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej może być niezbędne do umożliwienia interakcji z nami w ramach prowadzonego profilu (np. udzielenia odpowiedzi na niektóre z Państwa zapytań, umożliwienie Państwu udziału w konkursie i przyznanie nagrody).

Poprzez dostosowanie ustawień prywatności na prowadzonym przez Państwa koncie macie Państwo możliwość ograniczenia zakresu informacji, które będą dla nas dostępne. Możecie Państwo również skontaktować się z nami w inny sposób niż za pośrednictwem prowadzonego przez nas profilu wysyłając wiadomość na adres: kontakt@pcprketrzyn.pl

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

W związku z przetwarzaniem nie będziemy podejmowali wobec Państwa decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym profilowali.

ROZMIAR CZCIONKI
KONTRAST

Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Komunikat dotyczący przetwarzania danych osobowych. Czytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close