Mieszkanie Treningowe

Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie działa Mieszkanie Treningowe, w którym udzielane jest wsparcie osobom pełnoletnim, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek,  potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osobie opuszczającej pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład poprawczy, schronisko dla nieletnich.
Mieszkanie treningowe jest formą pomocy społecznej przygotowującą pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu.
W mieszkaniu treningowym świadczy się usługi bytowe, pracę socjalną oraz naukę w obszarze rozwijania lub utrwalania niezależności, sprawności w zakresie samoobsługi, pełnienia ról społecznych w integracji ze społecznością lokalną, w celu umożliwienia prowadzenia niezależnego życia.
Decyzja o skierowaniu osoby do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu  treningowym wydawana jest po dokonaniu uzgodnień pomiędzy pracownikiem socjalnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie,  a osobą ubiegającą się o skierowanie do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu treningowym, zwanych dalej „kontraktem mieszkaniowym”.

Kontrakt mieszkaniowy ma formę pisemną i obejmuje:

1) cel pobytu;
2) okres pobytu;
3) rodzaj i zakres świadczonego wsparcia;
4) odpłatność osoby korzystającej ze wsparcia;
5) poziom partycypacji w kosztach udzielonego wsparcia przez podmiot kierujący do tej formy wsparcia, jeżeli nie jest to podmiot prowadzący mieszkanie treningowe lub wspomagane lub zlecający ich prowadzenie;
6) uprawnienia osoby korzystającej ze wsparcia, w tym prawa do prywatności i intymności, indywidualizacji i dostosowania do potrzeb pomocy, wyborów i samostanowienia, a także włączenia społecznego;
7) sposób zgłaszania planowanej nieobecności w mieszkaniu treningowym lub wspomaganym;
8) zobowiązanie się osoby ubiegającej się o pobyt w mieszkaniu treningowym lub wspomaganym do przestrzegania regulaminu pobytu w mieszkaniu treningowym lub wspomaganym;
9) zasady i sposób realizacji programu usamodzielniania osoby korzystającej ze wsparcia; w przypadku gdy stan osoby wskazuje na brak możliwości usamodzielnienia, programu usamodzielnienia nie sporządza się;
10) skutki nieprzestrzegania postanowień, o których mowa w pkt 6-8.

Wsparcie świadczone w mieszkaniu treningowym nie stanowi zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych osób lub rodzin.

Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności określone zostały w Uchwale Nr LXVI/555/2023 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach treningowych lub wspomaganych Powiatu Kętrzyńskiego 

ROZMIAR CZCIONKI
KONTRAST

Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Komunikat dotyczący przetwarzania danych osobowych. Czytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close