Mieszkanie Chronione Treningowe

Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie działają  dwa Mieszkania Chronione Treningowe, w którym udzielane jest wsparcie osobom pełnoletnim, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek,  potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osobie opuszczającej pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich, a także cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach. 
Mieszkanie chronione treningowe jest formą pomocy społecznej przygotowującą pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu.
W mieszkaniu chronionym treningowym zapewnia się usługi bytowe oraz naukę, rozwijanie lub utrwalanie samodzielności, sprawności w zakresie samoobsługi, pełnienia ról społecznych w integracji ze społecznością lokalną, w celu umożliwienia prowadzenia samodzielnego życia.
Decyzja o skierowaniu osoby do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym treningowym wydawana jest po dokonaniu uzgodnień pomiędzy pracownikiem socjalnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie,  a osobą ubiegającą się o skierowanie do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym.
Uzgodnienia, o których mowa w ust. 9, mają formę pisemną i dotyczą:
1) celu pobytu;
2) okresu pobytu;
3) rodzaju i zakresu świadczonego wsparcia;
4) odpłatności osoby korzystającej ze wsparcia;
5) sposobu zgłaszania planowanej nieobecności w mieszkaniu chronionym;
6) zasad i sposobu realizacji programu usamodzielniania osoby korzystającej ze wsparcia lub programu wspierania osoby.

Wsparcie świadczone w mieszkaniu chronionym nie stanowi zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych osób lub rodzin.

Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym określone zostały w Uchwale Nr XLVII/347/2017  Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIESZKANIA CHRONIONEGO TRENINGOWEGO 

 

ROZMIAR CZCIONKI
KONTRAST

Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Komunikat dotyczący przetwarzania danych osobowych. Czytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close