O pieczy zastępczej

Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców. Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej powinno nastąpić po wyczerpaniu wszystkich innych form pomocy rodzicom, chyba że dobro dziecka przemawia za niezwłocznym zapewnieniem mu pieczy zastępczej. Rodzinne formy pieczy zastępczej obejmują rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka. Stanowią formę wsparcia dla rodzin biologicznych przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji. Rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka zapewniają dziecku całodobową opiekę i wychowanie, traktują je w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobistej, zapewniają kształcenie, rozwój uzdolnień i zainteresowań, dostęp do świadczeń zdrowotnych, zaspokajają jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne i religijne, a także zapewniają ochronę przed arbitralną i bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka oraz umożliwiają mu kontakt z rodzicami i innymi bliskimi osobami, chyba że z uwagi na dobro dziecka sąd postanowi inaczej.

Na rodzinie zastępczej lub prowadzącym rodzinny dom dziecka spoczywa obowiązek, a jednocześnie prawo wykonywania bieżącej pieczy nad dzieckiem, jego wychowania i reprezentowania, w szczególności w przedmiocie dochodzenia świadczeń przeznaczonych na zaspokajanie jego potrzeb. Pozostałe obowiązki i prawa wynikające z władzy rodzicielskiej należą do rodziców dziecka. Objęcie dziecka jedną z form pieczy zastępczej następuje na okres nie dłuższy niż do osiągnięcia przez nie pełnoletności, a w określonych ustawowo przypadkach – nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia. Dziecko umieszcza się w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka do czasu zaistnienia warunków umożliwiających jego powrót do rodziny biologicznej, a zatem do czasu przezwyciężenia trudności, które stanowiły przyczynę umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej. Jeżeli powrót dziecka do rodziny naturalnej nie jest możliwy, umieszcza się je w rodzinie przysposabiającej.

Do pobrania:

PROCEDURY DOTYCZĄCE WARKUNKÓW URLOPOWANIA DZIECI Z RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ UMIESZCZONYCH NA TERENIE POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO DO ICH RODZIN NA OKRES ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA I FERII ZIMOWYCH, TJ. OD 18.12.2020 r. DO 17.01.2021 r.

PROCEDURA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA PROFILAKTYCZNEGO W RODZINACH ZASTĘPCZYCH I RODZINNYCH DOMACH DZIECKA NA TERENIE POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO W TRAKCIE PANDEMII WIRUSA SARS Co-V-2  NA CZAS TRWANIA STANU EPIDEMII.

 

KODEKS BEZPIECZNEJ OPIEKI W RODZICIELSTWIE ZASTĘPCZYM

kodeks_bezpiecznej_opieki_w_rodzicielstwie_zastepczym(1)czym(1)

ROZMIAR CZCIONKI
KONTRAST

Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Komunikat dotyczący przetwarzania danych osobowych. Czytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close