Reintegracja rodzin biologicznych poprzez wsparcie rodzinnych form pieczy zastępczej w Powiecie Kętrzyńskim

Celem projektu „Reintegracja rodzin biologicznych poprzez wsparcie rodzinnych form pieczy zastępczej w Powiecie Kętrzyńskim”  jest zwiększenie jakości świadczonych usług w rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz zapobieganie umieszczeniu w pieczy dzieci przebywających pod opieką rodziny biologicznej oraz podjęcie próby reintegracji, a mianowicie:

a) wyrównanie braków rozwojowych, społecznych wśród dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka – nabycie umiejętności w komunikowaniu się, rozwój umiejętności rozwiązywania konfliktów i szukania pomocy w sytuacjach kryzysowych,

b) rozwój kompetencji opiekuńczo – wychowawczych – wsparcie rodzin biologicznych pomocą psychologiczno- pedagogiczną oraz przekazanie wartościowych wskazówek rodzicom biologicznym przez rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka (wspomagającą),

c) zapobieganie wykluczeniu społecznemu uczestników i dalszym pokoleniom,

d) zapobieganie umieszczeniu dzieci w pieczy pozostających pod opieką rodziny biologicznej,

e) powrót dziecka do rodziny biologicznej

f) wzmocnienie więzi rodzinnych,

g) polepszenie warunków życiowych,

h) odbudowanie i/lub zacieśnienie więzi w relacji rodzina biologiczna – dziecko i rodzina zastępcza, RDD – dziecko,

i) wsparcie funkcjonujących rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka

j) podniesienie poczucia wartości oraz wyrównanie braków dziecka

k) nabycie umiejętności asertywności

W projekcie zaplanowano:

 1. poradnictwo specjalistyczne:
  • indywidualne diagnozy psychospołeczne w miesiącach: grudzień 2022, styczeń 2023
  • wsparcie psychologiczne podczas trwania projektu w miesiącach od grudnia 2022 do sierpnia 2023
 2. wsparcie rodzin w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych:
 • Szkoła dla Rodziców i Wychowawców z warsztatami równościowymi „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły” w miesiącach styczeń 2023, luty 2023 i marzec 2023
 1. wspieranie funkcjonujących rodzinnych form pieczy zastępczej oraz usamodzielniania się osób objętych pieczą zastępczą:
 • wsparcie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w miesiącach od grudnia 2022 do sierpnia 2023
 • terapia pedagogiczna, SI, biofeedback dzieci w miesiącach od stycznia 2023 do lipca 2023
 • terapia logopedyczna dzieci w miesiącach od stycznia 2023 do lipca 2023
 • zajęcia socjoterapeutyczne skierowane do dzieci w miesiącach od stycznia 2023 do lipca 2023
 • zajęcia edukacyjno-opiekuńczo-rozwijające skierowane do dzieci w miesiącach od grudnia 2022 do lipca 2023
 • wsparcie wolontariusza w nadrabianiu braków edukacyjnych skierowane do dzieci w miesiącach od stycznia 2023 do czerwca 2023
 1. usługi mające na celu wzmocnienie więzi rodzinnych przy jednoczesnym rozwoju wiedzy, kształtowaniu postaw służących polepszeniu funkcjonowania rodzin:
 • szkolenie „Praca z dzieckiem po traumie, przebywającym w pieczy zastępczej” w miesiącu grudzień 2022
 • turnus aktywizujący rodziny w miesiącu lipiec 2023
 1. wsparcie umiejętności społecznych rodzin wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez udział w treningach psychospołecznych:
 • trening umiejętności społecznych od marca 2023 do lipca 2023.
 • rodzina wspierająca od stycznia 2022 do sierpnia 2023
 1. organizacja i wsparcie grupy wsparcia:
 • grupa wsparcia skierowana do uczestników projektu od marca 2023 do sierpnia 2023

Projekt „Reintegracja rodzin biologicznych poprzez wsparcie rodzinnych form pieczy zastępczej w Powiecie Kętrzyńskim” skierowany jest do:

 1. osób zamieszkałych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego,
 2. rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, dzieci umieszczonych w tych rodzinach, oraz rodzin biologicznych tych dzieci a także dzieci, które przebywają pod opieką rodziców biologicznych, a które są zagrożone umieszczeniem w pieczy zamieszkałych w Powiecie Kętrzyńskim.

Preferowane do objęcia wsparciem są:

 • rodziny wieloproblemowe oraz wielodzietne zmagające się z indywidualnymi problemami społecznymi (niepełnosprawność, zaburzenia, FAS, doświadczenia życiowe), o zerwanych lub niedostatecznie zacieśnionych więzach czy też posiadające niskie kompetencje opiekuńczo-wychowawcze,
 • rodziny biologiczne, w których istnieje ryzyko ponownego umieszczenia dzieci
  w pieczy zastępczej ze względu na objęcie ich nadzorem kuratora sądowego, oraz które mają pod swoją opieką rodzeństwo dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej
 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek (wskazanych w definicji osoby zagrożonej ryzykiem ubóstwa i/lub zagrożenia społecznego)
 • osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, niepełnosprawnością intelektualną, osoby z zaburzeniami rozwojowymi,
 • osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, w tym korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ).

 

ROZMIAR CZCIONKI
KONTRAST

Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Komunikat dotyczący przetwarzania danych osobowych. Czytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close