ZAPYTANIE OFERTOWE

Spis treści
ZAPYTANIE OFERTOWE
FORMULARZ OFERTY
OŚWIADCZENIE
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Wszystkie strony

Załącznik Nr 1
do Regulaminu udzielania zamówień publicznych,
których wartość nie przekracza 30 tys. euro

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI NR 14/2016

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie ul. Pocztowa 9, 11-400 Kętrzyn

Przedmiot zamówienia:

Dostawa, montaż i uruchomienie zewnętrznego monitoringu przed budynkiem lokalu mieszkalnego o statusie  mieszkania chronionego znajdującego się przy ul. Pocztowej 13 w Kętrzynie.

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

  1. Instalacja systemu TV przemysłowej opartego na jednej kamerze zewnętrznej, rejestratorze, szafce rack 10 U wraz z monitorem i niezbędnym akcesoriami.
  2. Towar fabrycznie nowy posiadający co najmniej 24 miesięczną gwarancję.
  3. Dowóz zakupionego przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego odbędzie się na koszt Wykonawcy.
  4. Cena powinna zawierać wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia i uwzględniać cały zakres przedmiotu zamówienia.
  5. Wykonawca powinien posiadać niezbędne kwalifikacje i uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia.
  6. Prace montażowe zostaną wykonane przy użyciu własnego sprzętu i narzędzi.

Informacja dotycząca możliwości przeprowadzenia wizji lokalnej u Zamawiającego:

Zamawiający zaprasza zainteresowanych Wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej  w celu zapoznania się z miejscem realizacji zamówienia. Uczestnictwo w wizji lokalnej nie jest obowiązkowe.

Wizja lokalna jest możliwa w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-12:00 po uprzednim zawiadomieniu o zamiarze wizyty oferenta na obiekcie pod numerem telefonu 89 751 09 00.

Kryteria wyboru oferty:

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę brutto za wykonanie całości zamówienia.

Termin realizacji zamówienia:

Do dnia 23 grudnia 2016 r.

Płatności
Płatność zostanie uregulowana przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia dostarczenia faktury, po odbiorze całości zamówienia przez Zamawiającego.

Sposób przygotowania oferty:

Ofertę sporządzić należy na załączonym FORMULARZU OFERTOWYM (załącznik nr 1), wypełniony czytelnie, w języku polskim, cenę należy podać w zł brutto.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Termin składania oferty: do 13 grudnia 2016 r. do godz. 13:00.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Sposób składania oferty (osobiście, drogą pocztową) na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie

ul. Pocztowa 9

11-400 Kętrzyn

tel/fax (89) 751-09-00

Oferta winna być dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem  „Oferta na instalacje monitoringu”.

  
Pliki
Pomoc Prawna

 

Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama