ZAPYTANIE OFERTOWE - FORMULARZ OFERTY

Spis treści
ZAPYTANIE OFERTOWE
FORMULARZ OFERTY
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
Wszystkie strony

 

 

 

 

Załącznik nr 1

……………………………….

/ miejscowość i data/

...............................................

/pieczęć Wykonawcy/

Do Zamawiającego

Powiatowe Centrum Pomoc Rodzinie

w Kętrzynie

FORMULARZ  OFERTY

Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.),

a dotyczącego: …………………………………………………………………………………………………

OFERUJEMY wykonanie usługi:

………………………………………………………….…………..…………..………………

cena oferty (brutto): ……………………………………………………………………… zł,

(słownie: …………………………………………………………………….……………… ).

Ponadto przyjmuję do realizacji postawione przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym warunki.

 

……………………………………

(data i czytelny podpis)

 

 

  
Pliki
Pomoc Prawna

 

Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama