ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI NR 4/2016

Spis treści
ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI NR 4/2016
Formularz oferty
Informacja o wyborze oferty
Wszystkie strony

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI
NR 4/2016

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie zaprasza do składania ofert
na przeprowadzenie warsztatów kreowania wizerunku i wizażu dla uczestników projektu PROFILAKTYKA=DOBRA PRAKTYKA współfinansowanego w ramach Programu Osłonowego Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie”.

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie, ul. Pocztowa 9,  11-400 Kętrzyn

Przedmiot zamówienia: Warsztaty z samoobrony

Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatów z samoobrony dla uczestniczek projektu „PROFILAKTYKA=DOBRA PRAKTYKA”. Zakres usługi obejmuje organizacje
i przeprowadzenie w/w warsztatów dla jednej grupy liczącej do 15 osób. Program warsztatów powinien obejmować 4 zajęcia po 1,5 godziny zegarowych praktycznych zajęć. Łącznie 6 godzin.

Wymagania:

  1. Posiadanie uprawnień instruktora samoobrony
  2. Warsztaty powinny być przeprowadzone w dni robocze.
  3. Wykonawca wystawi zamawiającemu rachunek lub fakturę VAT.

Zawartość oferty i składane dokumenty:

  1. Formularz oferty (zgodny z załącznikiem stanowiącym załącznik nr 1) wypełniony czytelnie, w języku polskim, ceny należy podać w zł.
  2. Program szkolenia.
  3. Kserokopie dokumentów potwierdzających uprawnienia.
  4. Kserokopię zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej.

 

Wzór umowy: cywilno-prawna

Zamawiający zapewni Wykonawcy odpowiednią salę z materacami.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Termin realizacji: październik –listopad  2016r.

Forma płatności: Przelew na wskazane konto bankowe.

Koszty dostawy: Nie dotyczy.

Kryteria oceny ofert:

- cena (100%)

Termin składania oferty: do 04.10.2014 r.

Sposób składania oferty (osobiście, drogą pocztową,)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie

ul. Pocztowa 9

11-400 Kętrzyn

tel/fax (89) 751-09-00

(z dopiskiem) „Odpowiedź na zapytanie ofertowe – Warsztaty z samoobrony”

26.09.2016 r. ......................................................

(data, podpis osoby prowadzącej

 

  
Pliki
Pomoc Prawna

 

Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Galeria