Komisja ds. PFRON

ZARZĄDZENIE  NR 128

Starosty Kętrzyńskiego

z dnia 22 grudnia 2015r.

w sprawie powołania Komisji Do Spraw Opiniowania Wniosków Na Realizację Zadań Powiatu ze Środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1445) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję Do Spraw Opiniowania Wniosków Na Realizację Zadań Powiatu  ze Środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w następującym składzie:

1)      Przewodnicząca Komisji -  Dorota Siwicka - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie,

2)      Członek Komisji  -  Zbigniew Homza- Lekarz - ortopeda i traumatolog,

3)      Członek Komisji   -  Sławomir Pleskowicz – Lekarz - chirurg ogólny,

4)      Członek Komisji   -  Teresa Prokop - Radna Rady Powiatu w Kętrzynie

5)      Członek Komisji  -  Andrzej Sobczak – Radny Rady Powiatu w Kętrzynie,

6)      Członek Komisji  -  Magdalena Osinowicz - Dąbrówna - Pracownik Starostwa Powiatowego w Kętrzynie – inżynier budownictwa,

7)     Członek Komisji  -  Piotr Krakowiak – Pracownik Starostwa Powiatowego  w Kętrzynie - informatyk,

8)      Członek Komisji   - Danuta Wojciechowska – Przewodnicząca Koła Pomocy Dzieciom o Niepełnej Sprawności Ruchowej Kętrzyn,

9)      Członek Komisji  -  Ewa Chudzik - Pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie.

§ 2

Traci moc zarządzenie Nr 42 Starosty Kętrzyńskiego z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji Do Spraw Opiniowania Wniosków Na Realizację Zadań Powiatu ze Środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
Pliki
Pomoc Prawna

 

Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Galeria