Konkurs literacko - plastyczny "Rodzina Czasem Jest Zastępcza"

Stowarzyszenie na Rzecz  Pomocy Społecznej i Wsparcia Specjalistycznego „Zrozumieć i Pomóc” wraz z  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie zapraszają do  udziału w konkursie literacko-plastycznym pt. Rodzina Czasem Jest Zastępcza. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież z terenu powiatu kętrzyńskiego w dwóch kategoriach wiekowych: Dzieci do 12 lat- wykonanie pracy dowolną techniką plastyczną. Młodzież  od 13 lat –wiersz, opowiadanie, reportaż. Prace powinny promować rodzinę zastępczą jako najlepsze środowisko wychowawcze. Prace należy nadsyłać lub składać osobiście do 27 maja br. na adres: Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej i Wsparcia Specjalistycznego
„Zrozumieć i Pomóc ” w Kętrzynie ul. Pocztowa 9, 11-400 Kętrzyn z dopiskiem : „Rodzina Czasem jest Zastępcza”.

 

Regulamin konkursu literacko -plastycznego

pt. Rodzina Czasem Jest Zastępcza

I. Konkurs odbywa się w ramach Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, którego organizatorem jest: Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej i Wsparcia Specjalistycznego „Zrozumieć i Pomóc” w Ketrzynie, ul. Pocztowa 9, 11-400 Kętrzyn.

II. Konkurs adresowany jest do dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej na terenie powiatu kętrzyńskiego, które wykonają pracę indywidualnie lub rodzinnie.

III. Tematyka konkursu: Prace powinny promować ich rodzinę zastępczą jako najlepsze środowisko wychowawcze.

IV. Założenia organizacyjne:

  1. Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie pracy:

a)      Przez dzieci do lat 12 -techniką plastyczną (rysowanie, malowanie, wyklejanie itp.).

b)      Przez młodzież od lat 13 – wiersz, opowiadanie, reportaż.

2. Prace mogą mieć dowolny format.

3. Każdy z uczestników składa maksymalnie jedną pracę.

4. Każda praca powinna być opatrzona kartą informacyjną zawierającą następujące dane:

- imię i nazwisko;

- data urodzenia;

- adres, kontakt telefoniczny i adres mailowy;

- imię i nazwisko opiekuna.

5. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane oraz organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania prac konkursowych.

6.Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatorów swoich danych osobowych (umieszczenie imiennych wyników na stronie

internetowej organizatora).

7. Regulamin konkursu jest dostępny w zakładce START na stronie internetowej: http://www.pcprketrzyn.pl

8. Wyniki Konkursu dostępne będą na stronie internetowej, laureaci będą zawiadomieni telefonicznie.

V. Termin nadsyłania prac:

1. Prace należy nadsyłać lub składać osobiście do 27 maja br. na adres:

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej i Wsparcia Specjalistycznego
„Zrozumieć i Pomóc ” w Kętrzynie ul. Pocztowa 9, 11-400 Kętrzyn z dopiskiem : „Rodzina Czasem jest Zastępcza”.

VI. Ocena prac i nagroda:

1. Prace oceniać będzie 5 osobowa Komisja konkursowa powołana przez organizatora.

2. Organizatorzy przewidują nagrodę rzeczową dla laureata.

Uroczystość ogłoszenia wyników konkursu i wręczenie nagrody nastąpi 29 maja br.

podczas obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. O dokładnej godzinie laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

 
Pliki
Pomoc Prawna

 

Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama