ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Kętrzyn, dnia 16.10.2014 r.

PCPR.0404.8.2014

Zawiadomienieo unieważnieniu postępowania

Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie zawiadamia, informuje iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla 14 osób w tym: nielicencjonowany pracownik ochrony fizycznej osób i mienia dla 6 osób; kurs prawa jazdy dla 4 osób, kurs operator wózka widłowego dla 1 osoby, kurs bukieciarstwo z obsługą kasy fiskalnej dla 3 osób, kurs kadry-płace dla 1 osoby  w ramach projektu systemowego pn.: ”Gotowi do pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” postępowanie zostało unieważnione w części II (kurs prawa jazdy dla 4 osób), na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)

Uzasadnienie faktyczne:

Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą prawidłowe wykonanie zamówienia. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania w części II na ww. podstawie prawnej.

 
Pliki
Pomoc Prawna

 

Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama