Komunikat

Rozpoczynamy realizację pilotażowego programu  "Aktywny samorząd" Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie informuje, że powiat kętrzyński w 2014 roku  ponownie przystąpił do realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd" finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i rozpoczyna przyjmowanie wniosków. Celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

W roku 2014 będą realizowane następujące moduły, obszary i zadania:

Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

Obszar A - likwidacja bariery transportowej

Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, dla osób w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych oraz dzieci, posiadających: - znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,   - dysfunkcję narządu ruchu.

Zadanie 2 - pomoc  w  uzyskaniu  prawa  jazdy  kategorii  B,  dla  osób  w  wieku  aktywności zawodowej posiadających:  - znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, - dysfunkcję narządu ruchu.

 

Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym

Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, dla osób w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych oraz dzieci, posiadających:

- znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,

- dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku.

Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania, dla osób w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych oraz dzieci, posiadających:

- znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,

- dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku.

 

Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się

Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, dla osób w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych oraz dzieci, posiadających:

- znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,

- dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.

Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego  o napędzie elektrycznym, dla osób pełnoletnich oraz dzieci:

- posiadających znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,

- będących użytkownikami wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym.

Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, dla osób w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych posiadających:

- stopień niepełnosprawności,

- potwierdzoną opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,

- potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości), dla osób w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych posiadających:

- stopień niepełnosprawności,

- potwierdzoną opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,

- potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

 

Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

dla osób w wieku aktywności zawodowej:

- posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

- aktywnych zawodowo,

-pełniących rolę opiekuna dziecka.

(opłata za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu albo inny koszt zapewnienia opieki nad dzieckiem)

 

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

dla osób pełnoletnich posiadających:

- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

- uczących się: w szkole wyższej, szkole policealnej, kolegium lub przeprowadzających przewód doktorski.

 

Pełny opis programu dostępny jest na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych: www.pfron.org.pl - zakładka Aktywny samorząd.

 

Druki wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny Samorząd” są dostępne:

•          w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie przy ul. Pocztowa 9,  11-400 Kętrzyn, pokój nr 5,

•          na stronie internetowej: www.pcprketrzyn.pl - zakładka Aktywny samorząd

 

Wnioski przyjmowane  będą  w  Powiatowym  Centrum  Pomocy   Rodzinie   w Kętrzynie przy ul. Pocztowa 9, pokój nr 5

  • Moduł I -  w terminie od 06.03.2014r. do  30.09.2014r.
  • Moduł II (dofinansowanie  do  kosztów  nauki) - przyjmowane będą:

• semestr letni roku  szkolnego/akademickiego 2013/2014 w terminie: 06.03.2014r. – 30.03.2014r,

• semestr zimowy roku szkolnego/akademickiego 2014/2015 w terminie:         01.09.2014r. – 30.09.2014r.

Szczegółowe    informacje    można     uzyskać    w   Powiatowym    Centrum Pomocy   Rodzinie Kętrzynie, ul. Pocztowa 9,   tel. (89) 751-09-00.

 
Pliki
Pomoc Prawna

 

Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama