UWAGA STUDENCI!!!

30 września 2014r. kończy się termin przyjmowania wniosków  o dofinansowanie w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

 

Powiat bez Przemocy

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” corocznie dofinansowuje różne działania mające na celu zapobieganie i pomoc osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie. W 2014r. MPiPS wyłoniło 94 jednostki, które otrzymały dofinansowanie do realizacji zadań związanych z przemocą w rodzinie. Wśród nich, na szóstym miejscu znalazł się powiat kętrzyński. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie jako podmiot realizujący zadanie otrzymało dotacje na projekt „Powiat bez Przemocy”. Celem głównym projektu jest podejmowanie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie. Odbiorcami projektu są wszyscy mieszkańcy powiatu kętrzyńskiego, osoby uwikłane w przemoc oraz przedstawiciele instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Więcej…

 

Uwaga

Zbliża się termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”:

  1. 1. wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu I (Obszary: A-D) można składać  do dnia 30 sierpnia 2014r.

  1. 2. wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu II (kosztów nauki na poziomie wyższym) można składać  do dnia 30 września 2014r.

 

Więcej…

 

Zasady wydawania kart parkingowych

Od dnia 1 lipca 2014 r., na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446), zmianie ulegają zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.

Od dnia 1 lipca 2014 roku organem wydającym kartę parkingową staje się przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych lub siedzibę placówki.

Karty parkingowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2015 r. Oznacza to, że co do zasady wszystkie karty parkingowe wydane najpóźniej w dniu 30 czerwca br., utracą z dniem 1 grudnia 2014 r. swoją ważność.

Od dnia 1 lipca 2014 r.  opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 21 zł.
OPŁATĘ NALEŻY UISZCZAĆ W KASIE STAROSTWA POWIATOWEGO W KĘTRZYNIE LUB PRZELEWEM

Numer rachunku BANK MILLENIUM S.A.
Starostwo Powiatowe
Pl. Grunwaldzki 1
11-400 Kętrzyn
97 1160 2202 0000 0000 6192 5313

tytułem: opłata za kartę parkingową

Wniosek o wydanie karty parkingowej (xls)

Więcej…

 

Komunikat

Więcej…

 
Pliki
Pomoc Prawna

Galeria
Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama