Przypominamy

USTAWA z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Art. 1. W ustawie z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1446 oraz z 2014 r. poz. 486) w art. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Karty parkingowe, o których mowa w ustawie zmienianej w art. 1, wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2015 r.”.

 

GRUPA SAMOPOMOCOWA DLA KOBIET DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie informuje, że od listopada 2014r. rozpoczynają się spotkania  Grupy Samopomocowej Dla Kobiet, które doświadczyły przemocy ze strony  osób najbliższych.

Więcej…

 

Informacja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie

informuje, że:

dzień 10 listopada 2014 r. jest dniem

wolnym od pracy

zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/2014 Dyrektora

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie

z dnia 18 kwietnia 2014 r.

za dzień 1 listopada 2014 r. (przypadający w sobotę) wyznacza się jako dzień wolny od pracy – 10 listopada 2014 r.

 

Co to jest przemoc w rodzinie

Co to jest przemoc w rodzinie?

To jednorazowe albo powtarzające się umyślnie działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym bądź psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Więcej…

 

Uwaga

Więcej…

 
Pliki
Pomoc Prawna

Galeria
Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama