Rodzina książką życia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Kętrzynie informuje, że w dniu 1 października 2018 r. rozpoczęła się rekrutacja osób chętnych do udziału w projekcie partnerskim realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie pn. Rodzina Książką Życia.

Celem projektu „ RODZINA KSIĄŻKĄ ŻYCIA” jest przywrócenie zdolności 16 rodzin (24 rodziców.:16 K i 8 M oraz 27 dzieci) w zakresie kompetencji społecznych oraz działań na rzecz społeczności lokalnej poprzez wykorzystanie obszarów objętych Programem Rewitalizacji Miasta Kętrzyn na lata 2015-2025.

W projekcie zaplanowano:

  1. spotkania poradnictwa specjalistycznego:

psycholog (XI-XII 2018)

prawnik (I-II 2019)

mediacje (I-IX 2019)

socjoterapeuta (III-IV 2019)

  1. warsztaty z zakresu podniesienia kompetencji społecznych:

trening kompetencji rodzicielskich i kształtowania postaw społecznych (V-VI 2019)

warsztaty edukacyjne dotyczące opieki nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi
i starszymi (IX-X 2019)

utworzenie i prowadzenie samopomocowej grupy wsparcia ( IV-X 2019)

  1. działania środowiskowe:

piknik rowerowy (VII 2019)

wycieczka (V 2019)

ekologiczne lato (VIII 2019):

konkurs na plakat dotyczący ekologii malowany ziemniakiem;

konkurs na kreatywne wykorzystanie surowców wtórnych;

Na czas pełnego uczestnictwa w projekcie dla dzieci i osób zależnych zostanie zapewniona opieka.

Projekt „RODZINA KSIĄŻKĄ ŻYCIA” skierowany jest do mieszkańców miasta Kętrzyn, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Grupę docelową stanowić będą osoby zagrożone ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego zamieszkujące obszary wyznaczone do rewitalizacji (zgodnie z programem Rewitalizacji Miasta Kętrzyn na lata 2015-2025), w tym osoby bezrobotne, które zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy znajdą się  w trzeciej grupie osób tzw. oddalonych od rynku pracy jak również otoczenie osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

Preferowane do objęcia wsparciem są:

  1. osoby lub rodziny korzystające z POPŻ, a zakres wsparcia dla tych rodzin nie będzie powielał działań, które rodzina otrzyma w ramach działań  towarzyszących z POPŻ , osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w rozumieniu zgody z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych),
  2. osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego ,rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek (wskazanych w definicji osoby zagrożonej ryzykiem ubóstwa i/lub zagrożenia społecznego).

Partnerem w realizacji projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Kętrzynie.

PLAKAT INFORMACYJNY…

SPOTKANIE INFORMACYJNE…

WARSZTATY Z PSYCHOLOGIEM …

INDYWIDUALNE SPOTKANIA Z PSYCHOLOGIEM …

SPOTKANIA MEDIACYJNE …

SPOTKANIA Z RADCĄ PRAWNYM …

GRUPOWE ZAJĘCIA Z SOCJOTERAPEUTĄ ..

HARMONOGRAM SPOTKAŃ SAMOPOMOCOWEJ GRUPY WSPARCIA …

WYCIECZKA DO WARSZAWY …

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH …

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH 2 …

TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH …

PIKNIK RODZINNY …

INFORMACJA …

HARMONOGRAM GRUPY WSPARCIA …

HARMONOGRAM WARSZTATY OPIEKA …

EKOLOGICZNE LATO …

MEDIACJE …

 

 

ROZMIAR CZCIONKI
KONTRAST

Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Komunikat dotyczący przetwarzania danych osobowych. Czytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close