Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej poprzez wsparcie systemu rodzinnych form pieczy w Powiecie Kętrzyńskim

Dnia 05.04.2024 r. Powiat Kętrzyński podpisał umowę o dofinansowanie projektu „Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej poprzez wsparcie systemu rodzinnych form pieczy w Powiecie Kętrzyńskim.”, którego realizacja zaplanowana jest od 01.04.2024 r. do 31.03.2028 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 300 011,50 zł. Dofinansowanie projektu wynosi 2 000 011,50 zł, na które składa się wkład Funduszy Europejskich w kwocie 1 955 009,77 zł, współfinansowanie krajowe z budżetu państwa w wysokości 45 001,73 zł. Wniesiony wkład własny jednostki samorządu terytorialnego wynosi 300 000,00 zł.

Celem projektu jest deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej poprzez wsparcie rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka, dzieci w nich umieszczonych oraz w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, a także usamodzielnionych wychowanków pieczy zastępczej.

Grupami docelowymi projektu są rodziny zastępcze, dzieci umieszczone zarówno w rodzinnej, jak i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz usamodzielnieni wychowankowie pieczy zastępczej. Ową grupę cechuje zmaganie się z indywidualnymi problemami, w związku z sytuacją życiową, w jakiej się znaleźli. Rodzice zastępczy, wykonując swoją funkcję narażeni są na wypalenie zawodowe, ale też potrzebują podwyższania swoich kompetencji, odpoczynku od codziennych obowiązków. Dzieci umieszczone w pieczy zastępczej niosą za sobą ogromny bagaż doświadczeń, zmagają się z deficytami umiejętności społecznych, logopedycznymi, rozwojowymi, itp. Potrzebują ogólnego wsparcia psychologicznego, a także innych rodzajów terapii, treningów celem rozwoju. Dorośli wychowankowie natomiast zmagają się z trudnościami w samodzielnym życiu. Zdarza się, że nie mają wsparcia osób trzecich, dlatego ważne jest nabywanie przez nich nowych umiejętności, kwalifikacji, by mogli we właściwy sposób funkcjonować w życiu dorosłym. Ponadto, oprócz objęcia wsparciem ww. osób, pozyskamy także 15 kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Łącznie w projekcie udział weźmie 120 osób.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie jako jednostka realizująca projekt zaplanowało m.in. takie działania jak:

 1. Wsparcie funkcjonujących rodzinnych form pieczy zastępczej oraz usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej:
 • podpisanie, wdrożenie i zrealizowanie 60 kontraktów z rodzinami zastępczymi i usamodzielnianymi wychowankami pieczy zastępczej,
 • objęcie wsparciem uczestników projektu, motywowanie ich do aktywnego uczestnictwa w projekcie;
 1. Kampania promocyjna rodzinnych form pieczy zastępczej w Powiecie Kętrzyńskim:
 • coroczne pikniki rodzinne z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego,
 • wywiady z decydentami lokalnymi oraz z przedstawicielami rodzin zastępczych, które będą się ukazywały w lokalnej prasie, w tym zaprezentowanie krótkich historii z życia rodzin zastępczych,
 • coroczne umieszczanie plakatów promujących na przystankach autobusowych,
 • zakup telebimu,
 • wyprodukowanie książeczek z krótkimi historyjkami z życia rodzin zastępczych napisanymi przez dzieci bądź rodziców zastępczych lub zamieszczenie rysunków dzieci,
 • wykonanie sesji zdjęciowej celem kreowania pozytywnego wizerunku pieczy zastępczej i przygotowanie baneru ze zdjęciami,
 • zakup namiotu reklamowego, 2 rollup’ów zewnętrznych, 10 leżaków reklamowych, stojaka promocyjnego,
 • coroczny druk ulotek,
 • coroczne produkowanie gadżetów promujących rodzicielstwo zastępcze (kalendarze trójdzielne i kieszonkowe, ołówki, cukierki, breloki, itp.),
 1. Tworzenie nowych form opieki zastępczej – prowadzenie konsultacji diagnostyczno – konsultacyjnej celem pozyskiwania, szkolenia i kwalifikowania osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej/rodzinnych domów dziecka:
 • prowadzenie naboru kandydatów na rodziny zastępcze/rodzinne domy dziecka,
 • 1 h w tygodniu konsultacji,
 • przeprowadzenie 2 edycji szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze;
 1. Wsparcie specjalistyczne dla rodzin zastępczych/prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dzieci przebywających w pieczy zastępczej:
 • utworzenie gabinetu terapeutycznego (zakup zestawu mebli, siedzisk dla dzieci oraz wyposażenie go w strefę zabaw),
 • wsparcie specjalistyczne (hipoterapia, indywidualne porady psychologiczne, superwizja, zajęcia logopedyczne)
 1. Warsztaty równościowe;
 2. Utworzenie placówki wsparcia dziennego typu opiekuńczo – specjalistycznego oraz wsparcie dzieci i młodzieży:
 • remont pomieszczenia przeznaczonego na placówkę wsparcia dziennego (malowanie sali, korytarza oraz wyodrębnienie dwóch toalet),
 • zakup zestawu do aranżacji pomieszczenia (meble, akcesoria do prowadzenia zajęć, zabawki/gry edukacyjne), zakup zestawu mebli do pomieszczenia gospodarczego placówki, lodówki, zakup zestawu materiałów i akcesoriów plastycznych do użytkowania podczas zajęć specjalistycznych,
 • zapewnienie cateringu dla dzieci w czasie trwania zajęć specjalistycznych w placówce,
 • prowadzenie takich zajęć jak socjoterapia, arteterapia i Trening Umiejętności Społecznych,
 • raz w miesiącu, w ramach integracji organizowane będzie wspólne celebrowanie wydarzeń okolicznościowo – tematycznych;
 1. Podwyższenie kompetencji opiekuńczo – wychowawczych oraz zapobieganie wypaleniu zawodowemu rodzin zastępczych:
 • warsztaty „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”,
 • Grupa Wsparcia dla rodzin zastępczych,
 • szkolenie z wypalenia zawodowego poza miejscem zamieszkania;
 1. Usługi mające na celu polepszenie funkcjonowania dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej oraz wzmocnienie więzi rodzinnych:
 • dwa obozy rekreacyjne dla dzieci z zajęciami specjalistycznymi,
 • Turnus Aktywizujący Rodziny;
 1. Podniesienie kompetencji pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej i usamodzielnionych:
 • Trening Umiejętności Społecznych,
 • Grupa Wsparcia,
 • kurs prawa jazdy kat. B;

Oczekiwanymi efektami realizacji projektu w stosunku do rodziców zastępczych będzie przezwyciężenie trudności, wynikających z ciągłej opieki i wychowania dzieci, wsparcie dostępu do specjalistów, a także podwyższenie swoich kompetencji rodzicielskich i odpoczynek. Wszystko to będzie składało się na zapobiegnięcie wypaleniu zawodowemu. Zwiększy się efektywność opiekuńczo – wychowawcza rodziców zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka oraz poprawi się jakość sprawowanej opieki. Dzieci biorące udział w projekcie będą objęte wsparciem emocjonalnym, nabędą umiejętności społeczne, odreagują codzienne napięcia, niepowodzenia oraz wezmą udział w zorganizowanym wypoczynku. Pełnoletni wychowankowie pieczy zastępczej oraz osoby usamodzielnione nabędą nowe umiejętności przydatne w dorosłym życiu oraz będą miały możliwość uzyskania prawa jazdy, co ułatwi im wejście na rynek pracy. Ponadto, pozyskanie 15 nowych kandydatów pozwoli utworzyć więcej nowych miejsc w rodzinnej pieczy zastępczej celem jej deinstytucjonalizacji.

#FunduszeUE

#FunduszeEuropejskie

ROZMIAR CZCIONKI
KONTRAST

Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Komunikat dotyczący przetwarzania danych osobowych. Czytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close