Dostępność podmiotu publicznego

RAPORT O STANIE DOSTĘPNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE 

Deklaracja dostępności

Informacje ogólne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Kętrzynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.pcprketrzyn.pl .

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treść niedostępna

1. nagrania audio i video nie posiadają napisów dla osób niesłyszących, 2. część plików nie jest dostępnych cyfrowo, 3. brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, 4. brak opisów alternatywnych dla zdjęć i obrazków, 5. brak audio deskrypcji dla publikowanych materiałów, 6. część dokumentów pdf została opublikowana bez warstwy tekstowej, 7. linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Data sporządzenia deklaracji:
  • Data ostatniego przeglądu deklaracji:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dyrektor Dorota Siwicka, pcprketrzyn@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 897510900. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. wejście od głównej ulicy; 2. wejście dostosowane do osób niepełnosprawnych; 3. parking przy budynku ogólnodostępny z wyznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych; 4. możliwość wstępu z psem asystującym; Wejście do budynku wyposażono w podjazd ułatwiający wjazd wózkiem do budynku oraz ułatwiający poruszanie się po płaskich powierzchniach osobom z trudnościami w poruszaniu się. Pokój Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie znajduje się na I piętrze budynku po prawej stronie od wejścia. Dalsze przejście nie jest zabezpieczone bramkami lub innymi barierami architektonicznymi, które mogłyby utrudniać przejazd osobie na wózku. Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępny jest korytarz i pozostałe pomieszczenia. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie posiada schodołaz. W budynku nie ma windy – osoby mające problem z poruszaniem się są przyjmowanie na parterze. Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone tabliczką na budynku z białymi symbolami osób na wózkach. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze budynku.

Informacje dodatkowe

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W sekretariacie i w każdym innym miejscu nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

<h1 id=”a11y-deklaracja”>Deklaracja dostępności</h1><h2>Informacje ogólne</h2><p id=”a11y-wstep”><span id=”a11y-podmiot”>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Kętrzynie</span> zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej <a id=”a11y-url” href=”http://pcprketrzyn.pl”>www.pcprketrzyn.pl </a>.</p><ul><li>Data publikacji strony internetowej: <time id=”a11y-data-publikacja” datetime=”2018-08-26″>2018-08-26</time></li><li>Data ostatniej istotnej aktualizacji: <time id=”a11y-data-aktualizacja” datetime=”2018-08-26″>2018-08-26</time></li></ul><h2>Status pod względem zgodności z ustawą</h2><p id=”a11y-status”>Strona internetowa jest <strong>częściowo zgodna</strong> z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.</p><h3>Treść niedostępna</h3><p id=”a11y-tresci-niedostepne”>1. nagrania audio i video nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
2. część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
3. brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
4. brak opisów alternatywnych dla zdjęć i obrazków,
5. brak audio deskrypcji dla publikowanych materiałów,
6. część dokumentów pdf została opublikowana bez warstwy tekstowej,
7. linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych.</p><h3>Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności</h3><ul><li>Data sporządzenia deklaracji: <time id=”a11y-data-sporzadzenie” datetime=”2021-03-17″>2021-03-17</time></li><li>Data ostatniego przeglądu deklaracji: <time id=”a11y-data-przeglad” datetime=”2023-03-31″>2023-03-31</time></li></ul><p id=”a11y-wykonawca-badania”>Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.</p><h2 id=”a11y-kontakt”>Informacje zwrotne i dane kontaktowe</h2><p>W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest <span id=”a11y-osoba”>Dyrektor Dorota Siwicka</span>, <span id=”a11y-email”>pcprketrzyn@wp.pl</span>. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu <span id=”a11y-telefon”>897510900</span>. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.</p><p id=”a11y-procedura”>Każdy ma prawo:</p><ul><li>zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,</li><li>zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,</li><li>wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.</li></ul><p>Żądanie musi zawierać:</p><ul><li>dane kontaktowe osoby zgłaszającej,</li><li>wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,</li><li>wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.</li></ul><p>Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.</p><h3>Skargi i odwołania</h3><p>W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do <a href=”https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich”>Rzecznika Praw Obywatelskich</a>.</p><h2 id=”a11y-architektura”>Dostępność architektoniczna</h2><p id=”a11y-opis-architektury”>1. wejście od głównej ulicy;
2. wejście dostosowane do osób niepełnosprawnych;
3. parking przy budynku ogólnodostępny z wyznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych;
4. możliwość wstępu z psem asystującym;
Wejście do budynku wyposażono w podjazd ułatwiający wjazd wózkiem do budynku oraz ułatwiający poruszanie się po płaskich powierzchniach osobom z trudnościami w poruszaniu się.

Pokój Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie znajduje się na I piętrze budynku po prawej stronie od wejścia. Dalsze przejście nie jest zabezpieczone bramkami lub innymi barierami architektonicznymi, które mogłyby utrudniać przejazd osobie na wózku.
Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępny jest korytarz i pozostałe pomieszczenia. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie posiada schodołaz.
W budynku nie ma windy – osoby mające problem z poruszaniem się są przyjmowanie na parterze.
Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone tabliczką na budynku z białymi symbolami osób na wózkach.
Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze budynku.</p><h2 id=”a11y-informacje-dodatkowe”>Informacje dodatkowe</h2><p id=”a11y-tresc-informacji-dodatkowych”>Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W sekretariacie i w każdym innym miejscu nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.</p>

ROZMIAR CZCIONKI
KONTRAST

Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Komunikat dotyczący przetwarzania danych osobowych. Czytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close