ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI NR 20/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI  NR 20/2015

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie, ul. Pocztowa 9,  11-400 Kętrzyn

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r. poz. 135  z  późn. zm.)

Opis zamówienia:

I Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka  w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;
 2. przygotowanie, we współpracy z odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka oraz asystentem rodziny, a w przypadku gdy rodzinie dziecka nie został przydzielony asystent rodziny – we współpracy z podmiotem organizującym pracę z rodziną, planu pomocy dziecku;
 3. pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka  w nawiązaniu wzajemnego kontaktu;
 4. zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej;
 5. zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
 6. udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej;
 7. przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej.

II Wymagania:

 1. wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka;
 2. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
 3. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
 4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie w pracy z rodziną.

III Wymagania dodatkowe:

 1. Dyspozycyjność,
  1. Komunikatywność, predyspozycje do bezkonfliktowego kontaktu z petentem,
  2. Solidność, systematyczność oraz dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań,
  3. Umiejętność współpracy w zespole,

IV Dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. Curriculum Vitae z przebiegiem pracy zawodowej,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających ukończone dodatkowo kursy lub szkolenia,
 5. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 6. kserokopie świadectw pracy, ewentualnie zaświadczenie o zatrudnieniu dla osób pracujących,
 7. kserokopia dowodu osobistego,
 8. oświadczenie o niekaralności,
 9. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,
 10. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 roku poz. 1182).
 11. oferta cenowa obejmująca cenę jednostkową za prowadzenie planu pracy z dzieckiem pozostającym w pieczy zastępczej i rodziną zastepczą.

Zamawiający zastrzega sobie prawo:

 1. podjęcia negocjacji z Wykonawcą, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą w celu uzyskania  warunków korzystniejszych dla Zamawiającego,
 2. wglądu w oryginały dokumentów, których kopie zostały złożone w ofercie
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania, a w szczególnie w wypadku gdy zaproponowane oferty przekroczą kwotę jaką Zamawiający może  przyznać na realizację zamówienia
 4. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.

Forma umowy: umowa zlecenie

Termin realizacji: Od stycznia 2016r. do grudnia  2016r.

Forma płatności: Przelew na wskazane konto bankowe.

Koszty dostawy: Nie dotyczy.

Kryteria oceny ofert: 50% oferta cenowa, 50% wiedza i doświadczenie.

 

Termin składania oferty: do 28.12.2015 r.

Sposób składania oferty (osobiście, drogą pocztową,)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie

ul. Pocztowa 9, 11-400 Kętrzyn

tel/fax (89) 751-09-00 e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

(z dopiskiem)” Odpowiedź na zapytanie ofertowe – Świadczenie usług koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.             o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r. poz. 135  z  późn. zm.)

 

18.12.2015 r. ......................................................

(data, podpis osoby prowadzącej sprawę )