Powiat bez przemocy

Uwaga

Więcej…

 

Powiat bez Przemocy

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” corocznie dofinansowuje różne działania mające na celu zapobieganie i pomoc osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie. W 2014r. MPiPS wyłoniło 94 jednostki, które otrzymały dofinansowanie do realizacji zadań związanych z przemocą w rodzinie. Wśród nich, na szóstym miejscu znalazł się powiat kętrzyński. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie jako podmiot realizujący zadanie otrzymało dotacje na projekt „Powiat bez Przemocy”. Celem głównym projektu jest podejmowanie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie. Odbiorcami projektu są wszyscy mieszkańcy powiatu kętrzyńskiego, osoby uwikłane w przemoc oraz przedstawiciele instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Więcej…

 
Pliki
Pomoc Prawna

Galeria
Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama