Rozpoczynamy realizację pilotażowego programu "Aktywny samorząd"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie rozpoczyna przyjmowanie wniosków w ramach tegorocznej edycji pilotażowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  "Aktywny samorząd". Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie informuje, że powiat kętrzyński w 2013 roku  ponownie przystąpił do realizacji pilotażowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "Aktywny samorząd". Formy wsparcia przewidziane w programie dotyczą likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych, a od bieżącego roku dodatkowo pomoc dla osób niepełnosprawnych na pokrycie kosztów nauki w szkołach policealnych i wyższych. WNIOSKI DO POBRANIA

W roku 2013 będą realizowane następujące moduły, obszary i zadania:

Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

Obszar A - likwidacja bariery transportowej

Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, dla osób w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych oraz dzieci, posiadających: - znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności, - dysfunkcję narządu ruchu.

Zadanie 2 - pomoc  w  uzyskaniu  prawa  jazdy  kategorii  B,  dla  osób  w  wieku  aktywności zawodowej posiadających: - znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, - dysfunkcję narządu ruchu.

Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym

Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, dla osób w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych oraz dzieci, posiadających:

- znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,

- dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku.

Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługo nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania, dla osób w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych oraz dzieci, posiadających:

- znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,

- dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku.

Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się

Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, dla osób w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych oraz dzieci, posiadających:

- znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,

- dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.

Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego  o napędzie elektrycznym, dla osób pełnoletnich oraz dzieci:

- posiadających znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,

- będących użytkownikami wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym.

Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, dla osób w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych posiadających:

- stopień niepełnosprawności,

- potwierdzoną opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,

- potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości), dla osób w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych posiadających:

- stopień niepełnosprawności,

- potwierdzoną opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,

- potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

dla osób w wieku aktywności zawodowej:

- posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

- aktywnych zawodowo,

-pełniących rolę opiekuna dziecka.

(opłata za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu albo inny koszt zapewnienia opieki nad dzieckiem)

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

dla osób pełnoletnich posiadających:

- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

- uczących się: w szkole wyższej, szkole policealnej, kolegium lub przeprowadzających przewód doktorski.

Dla osób niepełnosprawnych rozpoczynających w 2013 roku studia lub naukę w szkole policealnej lub kolegium, dofinansowanie opłaty za naukę (czesne) przysługuje wyłącznie w ramach jednego kierunku.

Pełny opis programu dostępny jest na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych:

www.pfron.org.pl/portal/pl/116/1411/Aktywny_samorzad.html.

Druki wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny Samorząd” są dostępne:

•  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie przy ul. Daszyńskiego 30,  11-400 Kętrzyn, pokój 2,

•  na stronie internetowej: www.pcprketrzyn.pl

Wnioski  przyjmowane  będą  w  Powiatowym  Centrum  Pomocy   Rodzinie  w Kętrzynie przy ul. Daszyńskiego 30, pokój 2 w terminie od 13 maja  do  30 września  2013 roku,  przy czym wnioski o dofinansowanie  do  kosztów  nauki:

•  za II semestr roku  szkolnego/akademickiego 2012/2013  w szkołach policealnych i wyższych, należy składać w terminie: 13.05.2013r. – 15.06.2013r,

• za I semestr roku szkolnego/akademickiego 2013/2014 w szkołach policealnych i wyższych, należy składać w terminie:  02.09.2013r. – 30.09.2013r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy  Rodzinie Kętrzynie:  tel. (89) 751-09-00.

 
Pliki
Pomoc Prawna

 

Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama