ZAPYTANIE OFERTOWE - ZAKUP PALIWA

Spis treści
ZAPYTANIE OFERTOWE - ZAKUP PALIWA
FORMULARZ OFERTY
Wszystkie strony

 

 

 

Załącznik Nr 1

do Regulaminu udzielania zamówień publicznych,

których wartość nie przekracza 30 tys. euro

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI NR 15/2016

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie ul. Pocztowa 9, 11-400 Kętrzyn

Przedmiot zamówienia: Zakup paliwa  – BENZYNA PB95 (kod CPV 09132100-4)

Opis zamówienia:

Zamówienie obejmuje bezgotówkowy zakup benzyny bezołowiowej Pb95 do samochodu służbowego będącego w posiadaniu Zamawiającego.

Stacja paliw powinna się znajdować w odległości nie większej niż 1 km od granic administracyjnych Kętrzyna.

Przewidywany zakup paliwa w ciągu roku ok. 3600 l. ( co daje miesięczny zakup ok. 300 l.)

Kryteria wyboru oferty:

- cena (100 %).

Termin realizacji zamówienia:

Od stycznia 2017 r. do grudnia 2017 r.

Płatność:

Rozliczenia pomiędzy Wykonawca a Zamawiającym dokonywane będą na podstawie faktycznie zakupionych przez Zamawiającego ilości benzyny bezołowiowej Pb95.

Forma płatności: Przelew na wskazane przez Wykonawcę  konto bankowe - w terminie 14 dni   od dnia dostarczenia faktury.

Sposób przygotowania oferty:

Ofertę sporządzić należy na załączonym FORMULARZU OFERTOWYM (załącznik nr 1), wypełniony czytelnie, w języku polskim, cenę należy podać w zł brutto.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Termin składania oferty: do 15 grudnia 2016 r. do godz. 15:00.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Sposób składania oferty (osobiście, drogą pocztową) na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie

ul. Pocztowa 9

11-400 Kętrzyn

tel/fax (89) 751-09-00

Oferta winna być dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem  „Odpowiedź na zapytanie ofertowe – ZAKUP PALIWA -  BENZYNA PB95”. 
Pliki
Pomoc Prawna

 

Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Galeria