ZAPYTANIE OFERTOWE

Spis treści
ZAPYTANIE OFERTOWE
FORMULARZ OFERTY
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
Wszystkie strony

 

 

 

Załącznik Nr 1

do Regulaminu udzielania zamówień publicznych,

których wartość nie przekracza 30 tys. euro

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI NR 10/2016

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie ul. Pocztowa 9, 11-400 Kętrzyn

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa w zakresie wykonania, dostawy i montażu mebli kuchennych w lokalu mieszkalnym o statusie  mieszkania chronionego znajdującego się przy  ul. Pocztowej 13 w Kętrzynie.

Wymagania dotyczące świadczonej usługi:

Oferent powinien do oferty dołączyć projekt wizualizacji dostarczonych mebli wykonanej na podstawie pomiarów wykonanych w miejscu montażu przedmiotu zapytania. Oferent przedstawi Zamawiającemu próbkę kolorystyki wykonywanych elementów oraz poda  z jakiego materiału zostaną one wykonane.

Informacje dodatkowe:

Wykonawca powinien posiadać niezbędne kwalifikacje i uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia.

Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Informacja dotycząca możliwości przeprowadzenia wizji lokalnej u Zamawiającego:

Zamawiający zaprasza zainteresowanych Wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej  w celu zapoznania się z miejscem realizacji zamówienia. Uczestnictwo w wizji lokalnej nie jest obowiązkowe.

Wizja lokalna jest możliwa w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00 po uprzednim zawiadomieniu o zamiarze wizyty oferenta na obiekcie pod numerem telefonu 89 751 09 00.

Kryteria wyboru oferty:

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę brutto za wykonanie całości zamówienia.

Termin realizacji zamówienia:

Od dnia podpisania umowy do dnia 23 grudnia 2016 r.

Płatności
Płatność zostanie uregulowana przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia dostarczenia faktury, po odbiorze całości zamówienia przez Zamawiającego.

Sposób przygotowania oferty:

Ofertę sporządzić należy na załączonym FORMULARZU OFERTOWYM (załącznik nr 1), wypełniony czytelnie, w języku polskim, cenę należy podać w zł brutto.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Termin składania oferty: do 6 grudnia 2016 r. do godz. 12:00.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Sposób składania oferty (osobiście, drogą pocztową) na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie

ul. Pocztowa 9

11-400 Kętrzyn

tel/fax (89) 751-09-00

Oferta winna być dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem  „Oferta na realizację usługi w zakresie wykonania, dostawy i montażu mebli kuchennych  w lokalu mieszkalnym o statusie mieszkania chronionego przy ul. Pocztowej 13 w Kętrzynie”.

 


 

 

 

 

Załącznik nr 1

……………………………….

/ miejscowość i data/

...............................................

/pieczęć Wykonawcy/

Do Zamawiającego

Powiatowe Centrum Pomoc Rodzinie

w Kętrzynie

FORMULARZ  OFERTY

Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.),

a dotyczącego: …………………………………………………………………………………………………

OFERUJEMY wykonanie usługi:

………………………………………………………….…………..…………..………………

cena oferty (brutto): ……………………………………………………………………… zł,

(słownie: …………………………………………………………………….……………… ).

Ponadto przyjmuję do realizacji postawione przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym warunki.

 

……………………………………

(data i czytelny podpis)

 

 

 


 

 

 

 

Kętrzyn, dn. 7 grudnia 2016 r.

Informacja o wyborze oferty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie informuje, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 10/2016  z dnia 29 listopada 2016 r. na usługę w zakresie wykonania, dostawy i montażu mebli kuchennych w lokalu mieszkalnym  o statusie  mieszkania chronionego znajdującego się przy ul. Pocztowej 13  w Kętrzynie wpłynęły oferty 2 Wykonawców.

Została wybrana oferta złożona przez firmę:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe EXPORT-IMPORT Krzysztof Małż i Adam Małż s.c., ul. Rynkowa 18, 11-400 Kętrzyn

W/w oferta spełniła wszystkie wymagania określone w zapytaniu ofertowym  i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o wybrane kryterium wyboru – cena 100 %.

 

 

 

 
Pliki
Pomoc Prawna

 

Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama