ZAPYTANIE OFERTOWE

Spis treści
ZAPYTANIE OFERTOWE
FORMULARZ OFERTY
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
Wszystkie strony

 

 

 

Załącznik Nr 1

do Regulaminu udzielania zamówień publicznych,

których wartość nie przekracza  30 tys. euro

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI NR 9/2016

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie ul. Pocztowa 9, 11-400 Kętrzyn

 

Opis przedmiotU zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi hydraulicznej polegającej na wykonaniu przyłączy wodno - kanalizacyjnych do brodzika  i pralki w lokalu mieszkalnym o statusie  mieszkania chronionego znajdującego się przy ul. Pocztowej 13 w Kętrzynie.

Informacje dodatkowe:

Wykonawca powinien posiadać niezbędne kwalifikacje i uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia.

Istnieje możliwość dokonania wizji lokalnej w przedmiotowym pomieszczeniu w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 -15:00 po uprzednim zawiadomieniu o zamiarze wizyty oferenta na obiekcie pod numerem telefonu 89 751 09 00.

Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Kryteria wyboru oferty:

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę brutto za wykonanie całości zamówienia.

Termin realizacji zamówienia:

Od dnia podpisania umowy do dnia 13 grudnia 2016 r.

Płatności
Płatność zostanie uregulowana przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia dostarczenia faktury, po odbiorze całości zamówienia przez Zamawiającego.

Sposób przygotowania oferty:

Ofertę sporządzić należy na załączonym FORMULARZU OFERTOWYM (załącznik nr 1), wypełniony czytelnie, w języku polskim, cenę należy podać w zł brutto.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Termin składania oferty: do 6 grudnia 2016 r. do godz. 12:00.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Sposób składania oferty (osobiście, drogą pocztową) na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie

ul. Pocztowa 9

11-400 Kętrzyn

tel/fax (89) 751-09-00

Oferta winna być dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem  „Oferta na wykonanie usługi hydraulicznej w lokalu mieszkalnym o statusie mieszkania chronionego przy ul. Pocztowej 13 w Kętrzynie”.

  
Pliki
Pomoc Prawna

 

Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Galeria