ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI NR 6/2016

Spis treści
ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI NR 6/2016
Formularz Oferty
Informacja o wyborze oferty
Wszystkie strony

 

 

 

Kętrzyn, dnia 27 września 2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI
NR 6/2016

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie zaprasza do złożenia oferty
na dostawę fabrycznie nowej kserokopiarki

 

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie, ul. Pocztowa 9,  11-400 Kętrzyn

Opis przedmiot zamówienia:

KYOCERA TASKalfa 3011i. Urządzenie powinno posiadać automatyczny podajnik oryginałów dwustronny na minimum 140 arkuszy, toner na 20 tysięcy stron oraz oryginalną podstawę na kółkach.

Inne wymagania  dotyczące przedmiotu zamówienia:

Wykonawca, który zostanie wyłoniony spośród złożonych ofert jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotu zamówienia na adres Zamawiającego własnym transportem i na własny koszt w terminie wcześniej uzgodnionym pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do instalacji urządzenia w siedzibie Zamawiającego, uruchomienie konfiguracji w sieci komputerowej i przeszkolenia pracownika

Wymagany okres gwarancji:

Wykonawca udzieli na dostarczone urządzenie gwarancji na okres minimum 24 miesiące licząc od dnia przekazania przedmiotu zamówienia, tj. zainstalowania i uruchomienia w siedzibie Zamawiającego.

Kryteria wyboru oferty:

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę brutto za wykonanie całości zamówienia.

Termin realizacji zamówienia:

Grudzień 2016 r.

Płatności
Płatność zostanie uregulowana przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia dostarczenia faktury, po odbiorze całości zamówienia przez Zamawiającego.

Sposób przygotowania oferty:

Ofertę sporządzić należy na załączonym FORMULARZU OFERTOWYM (załącznik nr 1), wypełniony czytelnie, w języku polskim, cenę należy podać w zł.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

 

Termin składania oferty: do 07.10.2014 r. do godz. 15:00

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Sposób składania oferty (osobiście, drogą pocztową) na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie

ul. Pocztowa 9

11-400 Kętrzyn

tel/fax (89) 751-09-00

(z dopiskiem) „Odpowiedź na zapytanie ofertowe – dostawa fabrycznie nowej kserokopiarki”

  
Pliki
Pomoc Prawna

 

Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Galeria