Program Aktywny Samorząd 2016r.

Program Aktywny Samorząd 2016r.

KOMUNIKAT

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie działające w imieniu Powiatu Kętrzyńskiego informuje, że rozpoczął realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd w 2016r”.

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  w dniu 22 lutego 2016r. uchwałą nr 3/2016 przyjął  „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku” - dostępne pod poniższym linkiem: http://www.pfron.org.pl/pl/komunikaty/3098,Aktywny-samorzad-w-2016-roku.html

Wnioski przyjmowane będą:

  • Moduł I – w trybie ciągłym,  w terminie od 01.04.2016r. do 30.08.2016r.

  • Moduł II (dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym)

– semestr letni roku akademickiego/szkolnego 2015/2016 w terminie od 07.03.2016r. do 15.04.2016r.

- semestr zimowy roku akademickiego/szkolnego 2016/2017 w terminie od 01.09.2016r. do 10.10.2016r.

Poniżej przedstawiamy harmonogram działań decyzyjnych w ramach modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, który wynika z obowiązujących zasad realizacji programu:

07.03.2016

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie         w ramach roku szkolnego /akademickiego 2015/2016

15.04.2016

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie  w ramach roku szkolnego/akademickiego 2015/2016

31.05.2016

Termin zakończenia wypłaty dofinansowania
w zakresie wniosków złożonych do dnia 30.03.2016 r.

01.09.2016

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie         w ramach roku szkolnego /akademickiego 2016/2017

10.10.2016

Termin zakończenia przyjmowania w 2016 r. wniosków w ramach programu

31.01.2017

Termin złożenia przez samorząd powiatowy sprawozdania z realizacji programu w 2016r. (zakończenia wypłat dofinansowania w odniesieniu do wniosków złożonych w 2016r.)

30.06.2017

Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację programu w 2016 r.  – do tego dnia wszystkie umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone.

 

Moduły, obszary i zadania programu, które będą realizowane w 2016r.

1.  Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

1) Obszar A - likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

2) Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie      informacyjnym:

Zadanie 1: pomoc z zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

Zadanie 2: dofinansowanie  szkoleń  w zakresie  obsługi  nabytego  w  ramach programu

sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

3) Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się:

a)      Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka  inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

b)      Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

c)      Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),

4) Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki   osobie zależnej;

  1. Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji  w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/ dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym/ zaocznym lub ekstremistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie przy ul. Pocztowa 9, pokój nr 5 lub telefonicznie (89) 751-09 00 oraz na stronie www.pcprketrzyn.pl/aktywny samorząd.

 

 
Pliki
Pomoc Prawna

 

Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Galeria