ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI NR 19/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI  NR 19/2015

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie, ul. Pocztowa 9, 11-400 Kętrzyn

Przedmiot zamówienia: Usługi prawne – obsługa prawna Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie

Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi prawne – obsługa prawna Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie

Zakres:

 1. Wydawanie opinii prawnych w kwestiach bieżących na każde żądanie Zamawiającego.
 2. Redagowanie i pomoc na żądanie Zamawiającego w sporządzaniu projektów pozwów i innych pism urzędowych.
 3. Opiniowanie i weryfikowanie pod względem formalno-prawnym na żądanie Zamawiającego aktów prawnych dotyczących wewnętrznego funkcjonowania Zamawiającego (np. zarządzenia Dyrektora PCPR, regulaminy, instrukcje, statuty, uchwały itp.).
 4. Sprawdzanie na żądanie Zamawiającego pod względem formalno prawnym umów              i porozumień dotyczących spraw załatwianych przez Zamawiającego.
 5. Sprawdzanie na żądanie Zamawiającego decyzji administracyjnych opracowywanych przez Zamawiającego.
 6. Udzielanie Zamawiającemu informacji co do strony formalno-prawnej prowadzonej przez niego działalności.
 7. Konsultacje i porady prawne w toczących się postępowaniach, w formie telefonicznych lub mailowych konsultacji.
 8. Zastępstwo procesowe.

Miejsce świadczenia usług:

 1. Dwa dni w tygodniu ( po 2 godziny zegarowe) w siedzibie Zamawiającego,                     w Kętrzynie ul. Pocztowa 9, w godzinach urzędowania zamawiającego. Uzgodnienie dnia tygodnia i godzin nastąpi po wyborze Oferenta i rozpoczęciu współpracy.
 2. W sprawach nagłych , pilnych udzielanie konsultacji i porad prawnych w toczących się postępowaniach, w formie telefonicznych lub mailowych konsultacji.

Oferta musi zawierać:

 1. Aktualne CV Oferenta z klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 roku poz. 1182)”
 2. Zaświadczenie o wpisie Oferenta na listę radców prawnych lub adwokatów ( kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem).
 3. Oświadczenie Oferenta, że nie był karany za przestępstwa umyślne oraz nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne.
 4. Oświadczenie Oferenta, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej                   w zakresie świadczenia pomocy prawnej.
 5. Cenę brutto za jedną godzinę świadczenia usług obejmującą całość zamówienia wyrażoną cyfrą i słownie.
 6. Udokumentowanie co najmniej 3 letniego doświadczenia zawodowego w pracy                 w pomocy społecznej.

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych.

Termin realizacji: Od stycznia 2016 do grudnia 2016 .

Forma płatności: Przelew na wskazane konto bankowe.

Koszty dostawy: Nie dotyczy.

Kryteria oceny ofert:

- cena (30%) , doświadczenie (70%)

Informacje dodatkowe:

 1. Oferty, które wpłyną niekompletne lub po określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania, a w szczególnie w wypadku gdy zaproponowane oferty przekroczą kwotę jaką Zamawiający może  przyznać na realizację zamówienia
 3. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej.

Termin składania oferty: do 28.12.2015 r.

Sposób składania oferty (osobiście, drogą pocztową,)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie

ul. Pocztowa 9

11-400 Kętrzyn

tel/fax (89) 751-09-00

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

(z dopiskiem)” Odpowiedź na zapytanie ofertowe – Usługi prawne

18.12.2015 r. ......................................................

(data, podpis osoby prowadzącej

 

 
Pliki
Pomoc Prawna

 

Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama