ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI NR 17/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI  NR 17/2015

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie, ul. Pocztowa 9 11-400 Kętrzyn

Przedmiot zamówienia: Usługi psychologiczne zgodnie z wytycznymi zawartymi w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r.  o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

Opis zamówienia:

  1. Do sporządzania opinii  o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;

a)    osobom/kandydatom  do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

b)   osobom zakwalifikowanym do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej,    rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka;

c)    osobom pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej lub rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzących rodzinny dom dziecka.

  1. diagnoza psychofizyczna dziecka, w tym dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, udziału w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych oraz konieczności objęcia dziecka pomocą profilaktyczno-wychowawczą lub resocjalizacyjną albo leczeniem i rehabilitacją.
  1. Opiniowanie dzieci i rodzin zastępczych na potrzeby Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

Wymagania:

Posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz  2–letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym, posiada własne narzędzia diagnostyczne.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.

Termin realizacji: Od stycznia 2016 do grudnia 2016 .

Forma płatności: Przelew na wskazane konto bankowe.

Koszty dostawy: Nie dotyczy.

Kryteria oceny ofert:

- cena (40%) , doświadczenie w zawodzie psychologa i poradnictwie rodzinnym, sporządzanie opinii , diagnoz (60%)

 

Oferta powinna zawierać cenę brutto za jedną za przeprowadzenie i sporządzenie opinii za ocenę CV  oraz kopie dokumentów poświadczające wykształcenie oraz doświadczenie.

 

Zamawiający nie dopuszcza uzupełniania dokumentów oraz zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

Termin składania oferty: do 28.12.2015 r.

Sposób składania oferty (osobiście, drogą pocztową,)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie

ul. Pocztowa 9

11-400 Kętrzyn

tel/fax (89) 751-09-00

(z dopiskiem)” Usługi psychologiczne zgodnie z wytycznymi zawartymi  w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r.  o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

 
18.12.2015 r. ......................................................

(data, podpis osoby prowadzącej

 
Pliki
Pomoc Prawna

 

Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama