Informacja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie rozpoczęło realizację projektu pn. „Bezpieczna rodzina”, w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

Projekt będzie realizowany poprzez następujące działania:

1.    Indywidualne konsultacje specjalistów (prawnika, psychologa, pracownika socjalnego)  dla osób uwikłanych w  przemoc w rodzinie oraz osób zagrożonych przemocą w rodzinie.
2.    Zorganizowanie grupy edukacyjno-terapeutycznej dla osób  zagrożonych przemocą  w rodzinie. Udział w zajęciach pozwoli uczestnikom na przyswojenie wiedzy w zakresie zjawiska przemocy m.in. charakter zjawiska, rodzaje przemocy, stereotypy i mity związane z przemocą, cykle przemocy, aspekty prawne i proceduralne w sytuacji doznania przemocy.
3.    Dostosowanie bazy lokalowej do możliwości pobytu całodobowego osób dotkniętych przemocą w rodzinie, tj.: wyposażenie kuchni oraz dwóch pokoi

Powyższe działania posłużą podniesieniu jakości usług oraz zwiększeniu ich dostępności w stosunku do osób dotkniętych przemocą domową i tym samym wpisują się w III Priorytet Programu Osłonowego, tj. dostosowanie istniejącej infrastruktury instytucjonalnej do potrzeb osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz w zadania Powiatowego Programu Profilaktycznego w zakresie Promowania i Wdrożenia Prawidłowych Metod Wychowawczych w Stosunku do Dzieci Zagrożonych Przemocą w Rodzinie na lata 2015-2019.

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

 
Pliki
Pomoc Prawna

 

Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama