ZAWIADOMIENIE - ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE KURSU PRAWA JAZDY DLA 4 OSÓBW RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO PN.: "GOTOWI DO PRACY"

Kętrzyn, dnia 30.10.2014 r.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy dla 4 osób w ramach projektu systemowego pn.: ”Gotowi do pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego jako najkorzystniejsza według kryteriów oceny została wybrana oferta Firmy Ośrodek Szkolenia Kierowców TEST Jarosław Bogusz z siedzibą ul. Mickiewicza 4 pok. 302-303, 10-549 Olsztyn z ceną brutto oferty 6.600,00 zł.

Ponadto oferty w przetargu złożyły Firmy i otrzymały następującą punktację:

Numer oferty

Oferenci

Punktacja złożonych ofert

1

Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców

Andrzej Kluczkowski

ul. Powstańców Warszawy 1

11-400 Kętrzyn

95,93

2

DLAKADR.PL Sp. z o.o.

ul. Nakielska 3

01-106 Warszawa

Oferta odrzucona

3

Ośrodek Szkolenia Kierowców TEST

Jarosław Bogusz

ul. Mickiewicza 4 pok. 302-303

10-549 Olsztyn

100

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 r. - dział VI „Środki ochrony prawnej”.

Sporządziła:

Marta Szymkiewicz

 
Pliki
Pomoc Prawna

 

Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama