Powiat bez Przemocy

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” corocznie dofinansowuje różne działania mające na celu zapobieganie i pomoc osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie. W 2014r. MPiPS wyłoniło 94 jednostki, które otrzymały dofinansowanie do realizacji zadań związanych z przemocą w rodzinie. Wśród nich, na szóstym miejscu znalazł się powiat kętrzyński. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie jako podmiot realizujący zadanie otrzymało dotacje na projekt „Powiat bez Przemocy”. Celem głównym projektu jest podejmowanie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie. Odbiorcami projektu są wszyscy mieszkańcy powiatu kętrzyńskiego, osoby uwikłane w przemoc oraz przedstawiciele instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Projekt zakłada:

  • diagnozę środowisk zagrożonych przemocą w rodzinie;
  • poradnictwo specjalistyczne; kompleksowa oferta pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej dla ofiar przemocy i osób zagrożonych przemocą w rodzinie;
  • utworzenie grupy samopomocowej dla osób uwikłanych w przemoc domową;
  • zorganizowanie warsztatów terapeutycznych podnoszących kompetencje rodzicielskie dla osób uwikłanych w przemoc;
  • organizacja Konferencji tematycznej w ramach kampanii „Biała Wstążka”;
  • kampanię informacyjno-promocyjną na terenie powiatu, tj. kolportaż ulotek, plakatów oraz broszur informacyjnych na temat zjawiska przemocy w rodzinie i instytucjach udzielających wsparcia.

Projekt będzie realizowany w okresie od końca sierpnia 2014r.  do 31 grudnia 2014r.
Informacje o terminach i planowanych działaniach udostępniane będą na bieżąco na stronie internetowej pcprketrzyn.pl

 
Pliki
Pomoc Prawna

 

Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Galeria