Zmiana zarządzenia

Zarządzenie Nr 5/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie z dnia 23 czerwca 2014 roku w spawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie z dnia 5 marca 2014 roku w sprawie ustalenia zasad rozpatrywania wniosków (weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosków) składanych przez osoby niepełnosprawne w ramach uczestnictwa  w pilotażowym programie "Aktywny samorząd".

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 4 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie stanowiącego załącznik do Uchwały nr 403/2012 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia  19 czerwca 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie oraz rozdz. IV ust. 3 pkt 1 zasad dotyczących wyboru, dofinansowania  i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I i II pilotażowego programu "Aktywny samorząd" stanowiących załącznik nr 1 do uchwały nr 14/2014 Zarządu PFRON z dnia 21 lutego 2014 r. i Uchwały Nr 9/2014 Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 9 czerwca 2014 r., a także upoważnienia Starosty Kętrzyńskiego znak SO.0114-56/2010 z dnia 01 marca 2010 r. do gospodarowania w imieniu Starosty Kętrzyńskiego środkami pochodzącymi z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie. W związku ze zmianami w zasadach oraz realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd" wprowadzonymi przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zarządzam co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Nr 1/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Kętrzynie z dnia 5 marca 2014 roku w sprawie ustalenia zasad rozpatrywania wniosków (weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosków) składanych przez osoby niepełnosprawne w ramach uczestnictwa w pilotażowym programie "Aktywny samorząd" wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 1 pkt 1wyrażenie „30 września 2014 r.” zastępuje się wyrażeniem „30 sierpnia 2014 r.”.

2) w § 3 ust. 2 wyrażenie „30 października 2014 r.” zastępuje się wyrażeniem „30 września 2014 r.”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Pliki
Pomoc Prawna

 

Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama