Zawiadomienie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Organizacja i przeprowadzenie 14-dniowego turnusu rehabilitacyjnego usprawniająco-rekreacyjnego nad polskim morzem dla 24 osób niepełnosprawnych, 12 opiekunów, 2 dzieci zależnych  i 2 opiekuna grupy w ramach projektu systemowego pn.: ”Gotowi do pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”

 

 

jako najkorzystniejsza według kryteriów oceny została wybrana oferta Firmy: Ośrodek Rehabilitacyjno – Wczasowy „Bursztyn” z siedzibą ul. Gdańska 4, 82-103 Jantar z ceną brutto oferty 48.260,00 zł.

Ponadto oferty w przetargu złożyły Firmy i otrzymały następującą punktację:

Numer oferty

Oferenci

Punktacja złożonych ofert

1

Zakład Usług Rehabilitacyjnych i Socjalnych „NOWAK” M. Nowak

ul. Krzywa 3

42-400 Zawiercie

66,11

2

Ośrodek Rehabilitacyjno – Wczasowy „Bursztyn”

ul. Gdańska 4

82-103 Jantar

100

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 r. - dział VI „Środki ochrony prawnej”.

Sporządziła:

Marta Szymkiewicz

 
Pliki
Pomoc Prawna

 

Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama