Zapytanie ofertowe - turnusu rehabilitacyjny

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE 14-DNIOWEGO TURNUSU REHABILITACYJNEGO USPRAWNIAJĄCO-REKREACYJNEGO NAD POLSKIM MORZEM DLA 24 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, 10 OPIEKUNÓW, 2 DZIECI ZALEŻNYCH I 2 OPIEKUNÓW GRUPY W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO PN.: GOTOWI DO PRACY w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pełna treść zamówienia (pdf)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pdf)

Modyfikacja treści zamówienia (pdf)

Modyfikacja SIWZ (pdf)

 
Pliki
Pomoc Prawna

 

Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama