Zasady wydawania kart parkingowych

Od dnia 1 lipca 2014 r., na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446), zmianie ulegają zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.

Od dnia 1 lipca 2014 roku organem wydającym kartę parkingową staje się przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych lub siedzibę placówki.

Karty parkingowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2015 r. Oznacza to, że co do zasady wszystkie karty parkingowe wydane najpóźniej w dniu 30 czerwca br., utracą z dniem 1 grudnia 2014 r. swoją ważność.

Od dnia 1 lipca 2014 r.  opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 21 zł.
OPŁATĘ NALEŻY UISZCZAĆ W KASIE STAROSTWA POWIATOWEGO W KĘTRZYNIE LUB PRZELEWEM

Numer rachunku BANK MILLENIUM S.A.
Starostwo Powiatowe
Pl. Grunwaldzki 1
11-400 Kętrzyn
97 1160 2202 0000 0000 6192 5313

tytułem: opłata za kartę parkingową

Wniosek o wydanie karty parkingowej (xls)

Więcej…

 

Komunikat

Więcej…

 

Zawiadomienie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Organizacja i przeprowadzenie 14-dniowego turnusu rehabilitacyjnego usprawniająco-rekreacyjnego nad polskim morzem dla 24 osób niepełnosprawnych, 12 opiekunów, 2 dzieci zależnych  i 2 opiekuna grupy w ramach projektu systemowego pn.: ”Gotowi do pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”

 

Więcej…

 

Relacja: Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

W dzisiejszym wydaniu Gazety w Kętrzynie można przeczytać relację z zeszłotygodniowego Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Całość tekstu prezentujemy poniżej.

Więcej…

 

 

Więcej…

 
Pliki
Pomoc Prawna

 

Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama