Program wyrównywania różnic między regionami II

Realizator programu: Jednostki samorządu terytorialnego (wojewódzkiego w obszarze A i powiatowego w obszarach B, C, D, F i G), które przyjmą zaproszenie do uczestnictwa w programie oraz Oddziały PFRON w przypadku obszaru E programu. Celem strategicznym programu jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych, zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej. Program realizowany jest od dnia zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą PFRON do dnia 31 grudnia 2014 roku. Dofinansowaniem ze środków przeznaczonych na realizację programu mogą być objęte, w ramach:

Więcej…

 

Zawiadomienie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla 2 osób w tym: kurs kasy fiskalne z fakturowaniem dla 1 osoby; kurs operator wózka widłowego dla 1 osoby w ramach projektu systemowego pn.: ”Gotowi do pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”

Więcej…

 

ZAWIADOMIENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych  dla 7 osób w tym: kurs prawa jazdy kat. B dla 5 osób; kurs przygotowujący do egzaminu na pierwszy stopień licencji pracownika ochrony fizycznej dla 1 osoby; kurs kosmetyczny dla 1 osoby w ramach projektu systemowego pn.: ”Gotowi do pracy”  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”

Więcej…

 

Informacja

Informuję, że dnia 30 września 2013r. upływa termin składania wniosków  o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

Więcej…

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych 
dla 7 osób w tym: kurs prawa jazdy kat. B dla 5 osób;
kurs przygotowujący do egzaminu na pierwszy stopień licencji pracownika ochrony fizycznej dla 1 osoby; kurs kosmetyczny
dla 1 osoby
w ramach projektu systemowego
pn.: ”Gotowi do pracy

Więcej…

 
Pliki
Pomoc Prawna

 

Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama