DZIEŃ RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO

 

Nie zamykaj oczu, zatrzymaj przemoc

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zatwierdził wyniki konkursu w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie", edycja 2017.

Wyłoniono 78 jednostek, które otrzymały dofinansowanie do realizacji zadań związanych z  przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Wśród nich, na dwunastym miejscu znalazł się powiat kętrzyński.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie jako podmiot realizujący zadanie otrzymało dotację na realizację projektu „Nie zamykaj oczu, zatrzymaj przemoc”.

Celem głównym projektu jest dostosowanie istniejącej infrastruktury instytucjonalnej do potrzeb osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

Oczekiwane rezultaty projektu to :

  • dostosowanie gabinetu terapeutycznego do prowadzenia indywidualnych rozmów z  osobami doznającymi przemocy w rodzinie i świetlicy socjoterapeutycznej;
  • podniesienie wiedzy i świadomości społeczności lokalnej na temat przemocy w rodzinie;
  • zwiększenie dostępności pomocy dla osób doznających przemocy w rodzinie i skuteczności ochrony ich praw;
  • złamanie stereotypów dotyczących przemocy w rodzinie;
  • uwrażliwienie mieszkańców powiatu na zjawisko przemocy;
  • upowszechnienie informacji dotyczącej możliwości uzyskania pomocy ze strony odpowiednich służb oraz instytucji;
  • systematyczne pogłębianie wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie;
  • zwiększenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

Projekt będzie realizowany w okresie od czerwca 2017r. do 31 grudnia 2017r.

Informacje o terminach i planowanych działaniach udostępniane będą na bieżąco na stronie internetowej www.pcprketrzyn.pl

 

GRUPA WSPARCIA

 

Życzenia świąteczne