ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 4/2012

W związku z art. 4 ust. 8 z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. nr 164, poz. 1163 z póź. zm.) zwracamy się z zapytaniem o cenę dostawy/usługi/robót budowlanych.
Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie.
Przedmiot zamówienia: przeprowadzenie szkolenia w  siedzibie PCPR w Kętrzynie w formie warsztatów dla rodzin zastępczych na temat „Problemy dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, wymagających szczególnego wsparcia, zagrożonych przemocą, maltretowaniem i molestowaniem seksualnym. Nadpobudliwość seksualna młodzieży”- min. 20 godzin zajęć dydaktycznych
Termin realizacji zamówienia: od listopada 2012r. do grudnia 2012r.
Kryterium oceny oferty: cena jest jedynym kryterium.
Inne istotne warunki zamawiania:

Więcej…

 

ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI NR 9/2012/POKL

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie, ul. Daszyńskiego 30, 11-400 Kętrzyn, Tytuł projektu: „Gotowi do pracy”, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Przedmiot  zamówienia: USŁUGA – ORGANIZACJA KURSU – Prawo jazdy kat. B

Więcej…

 

ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI NR 8/2012/POKL

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie, ul. Daszyńskiego 30, 11-400 Kętrzyn, Tytuł projektu: „Gotowi do pracy”, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodziniePrzedmiot  zamówienia: USŁUGA – ORGANIZACJA KURSU –Operator wózka widłowego.

Więcej…

 

ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI NR 7/2012/POKL

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie, ul. Daszyńskiego 30, 11-400 Kętrzyn, Tytuł projektu: „Gotowi do pracy”, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Przedmiot zamówienia: USŁUGA – ORGANIZACJA KURSU –Nielicencjonowany pracownik ochrony fizycznej osób i mienia - dozorca.

 

Więcej…

 

ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI NR 10/2012/POKL

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie, ul. Daszyńskiego 30, 11-400 Kętrzyn,Tytuł projektu: „Gotowi do pracy” Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Przedmiot zamówienia: USŁUGI – ORGANIZACJA KURSU – Bukieciarstwo poziom podstawowy z obsługą kasy fiskalnej

Więcej…

 
Pliki
Pomoc Prawna

 

Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama